مهرشاد کارخانی

مهرشاد کارخانی

فیلم شناسی

متولد سینما ( نگاهی به سینمای ایران در دهه 70 )
متولد سینما ( نگاهی به سینمای ایران در دهه 70 )

تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1392

متولد سینما (نگاهی به سینمای ایران در دهه 80)
متولد سینما (نگاهی به سینمای ایران در دهه 80)

تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1392

متولد سینما(نگاهی به سینمای ایران در دهه 60)
متولد سینما(نگاهی به سینمای ایران در دهه 60)

تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1391

بوم ایرانیان
بوم ایرانیان

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1393

گناه من
گناه من

عکاس , کارگردان

1385