خاطره حناچی

خاطره حناچی

فیلم شناسی

کودکان یاسر
کودکان یاسر

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1386

قصه دختران فروغ
قصه دختران فروغ

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1398