سید علیرضا رسولی نژاد

سید علیرضا رسولی نژاد

فیلم شناسی

ایستوود
ایستوود

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1399