اسماعیل زارعی

اسماعیل زارعی

فیلم شناسی

پر پروا
پر پروا

صداگذار

1389

خلوت شکن
خلوت شکن

تدوین, صداگذار

1389

عاقبت
عاقبت

صداگذار

1389

فصل وصل
فصل وصل

صداگذار

1389

نور
نور

صداگذار

1389

نیش و نوش
نیش و نوش

صداگذار

1389