فرشاد اکتسابی

فرشاد اکتسابی

فیلم شناسی

1392

نامه‌هایی به زاینده رود
نامه‌هایی به زاینده رود

تدوین, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1392

ف - الف
ف - الف

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , گزارشگر, نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1399