کتایون جهانگیری

کتایون جهانگیری

فیلم شناسی

قطار مسیر 60
قطار مسیر 60

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1392

فریاد شد آواز
فریاد شد آواز

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1391

شکارچی
شکارچی

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, راوی , کارگردان , نویسنده

1394

زیر این چتر باران می بارد
زیر این چتر باران می بارد

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, راوی , کارگردان , مدیر تولید, نویسنده گفتار فيلم

1399