شیوا رشیدیان

شیوا رشیدیان

فیلم شناسی

برخورد خیلی نزدیک
برخورد خیلی نزدیک

طراح صحنه و لباس

1387

نمره 4
نمره 4

طراح صحنه و لباس

1394