تیما امیری

تیما امیری

فیلم شناسی

آرایشگر بغداد
آرایشگر بغداد

منشی صحنه

1387