منصور فروزش

منصور فروزش

فیلم شناسی

چند گره دورتر
چند گره دورتر

تدوین, تهیه کننده, فیلمنامه, کارگردان

1395