ثریا قاسمی

ثریا قاسمی

فیلم شناسی

من هستم
من هستم

تحقیق و پژوهش

1389

به پشت تابلو نگاه کن
به پشت تابلو نگاه کن

گوینده گفتار فیلم

1393

نقش
نقش

منشی صحنه

1386