فریدون شیر دل

فریدون شیر دل

فیلم شناسی

زینب
زینب

تصویربردار

1390

1389

سفیر صلح
سفیر صلح

تصویربردار

1389

گاندو
گاندو

تصویربردار

1367

نواهای گمشده
نواهای گمشده

تصویربردار

1386

درکه
درکه

تصویربردار

1385

بینج
بینج

تدوین, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1374

هشتمین روز هفته
هشتمین روز هفته

تصویربردار

1391

1390

1389

آینه‌های ناگهان
آینه‌های ناگهان

تصویربردار

1387

میخانه سبز
میخانه سبز

تصویربردار

1386

نا تمام
نا تمام

تصویربردار

1386

نغمه‌های ابدی
نغمه‌های ابدی

تصویربردار

1385

1374