مسلم نصیری

مسلم نصیری

فیلم شناسی

آواز قناری
آواز قناری

تهیه کننده, فیلمنامه, کارگردان

1391