اسماعیل پاشایی

اسماعیل پاشایی

فیلم شناسی

تنهایی باد
تنهایی باد

بازیگران, مدیر تولید

1383