امیر سائلی

امیر سائلی

فیلم شناسی

سینما و دیگر هیچ
سینما و دیگر هیچ

تصویربردار

1389

غنای حقیقی
غنای حقیقی

کارگردان

1387

میخوام بازیگر بشم
میخوام بازیگر بشم

تصویربردار

1385

تحول
تحول

تصویربردار

1378

قاعده بازی
قاعده بازی

تصویربردار

1375

1391

خاطره
خاطره

تدوین

1379