امیرحسین مهران

امیرحسین مهران

فیلم شناسی

غریب تر از بهشت
غریب تر از بهشت

دستیار کارگردان

1387

دقیقه 55
دقیقه 55

انیمیشن

1397

شهر خاموش
شهر خاموش

تهیه کننده, کارگردان

1388

زمزمه هستی
زمزمه هستی

انیماتور

1383

قی قو
قی قو

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

1390

آوایی برای مروارید
آوایی برای مروارید

جلوه های ویژه

1388

شب گوسفند
شب گوسفند

تهیه کننده, کارگردان

1391

نهنگ سفید
نهنگ سفید

تدوین, تهیه کننده, کارگردان , مسئول کامپوزیت, نویسنده

1399