حجت اعظم پور

حجت اعظم پور

فیلم شناسی

داش آکل
داش آکل

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی

1395

پسر دریا
پسر دریا

انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, صدا پیشگان

1397