سیدمحمدمهدی حسینی

سیدمحمدمهدی حسینی

فیلم شناسی

مجموعه انیمیشن (نقاشی-تیر باران- تناسب -دستان)
مجموعه انیمیشن (نقاشی-تیر باران- تناسب -دستان)

انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تهیه کننده

1382