مهدی امینی

مهدی امینی

فیلم شناسی

مباهله
مباهله

صدا پیشگان

1386

تنگ نای
تنگ نای

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, صدابردار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1400