مهدی بمانی

مهدی بمانی

فیلم شناسی

سند یک نامه
سند یک نامه

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, کارگردان

1387

نسیم مولیان
نسیم مولیان

تدوین, تصویربردار, کارگردان

1387

نوروز تاجیکان
نوروز تاجیکان

تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1393