اوبالید یوسفی

اوبالید یوسفی

فیلم شناسی

خیمه شب بازی
خیمه شب بازی

انیماتور

1382