ژان يعقوب زادتكه

ژان يعقوب زادتكه

فیلم شناسی

ناله سنگ
ناله سنگ

صداگذار

1387

فال قهوه
فال قهوه

تدوین, صداگذار, مسئول رنگ آمیزی

1383

ناله سنگ
ناله سنگ

صداگذار

1385