مهدی آقاجانی

مهدی آقاجانی

فیلم شناسی

نمکی
نمکی

انیماتور

1390

ناله سنگ
ناله سنگ

انیماتور فریم‌های کلیدی, تهیه کننده, کارگردان , مسئول رنگ آمیزی, نویسنده

1387

ناله سنگ
ناله سنگ

مسئول رنگ آمیزی

1385

گل و بلبل
گل و بلبل

تهیه کننده, کارگردان

1393