بهارک شاهرخی

بهارک شاهرخی

فیلم شناسی

چپق
چپق

انیماتور, تدوین, تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح شخصیت ها, طراح لی اوت

1382