مجید فدایی

مجید فدایی

فیلم شناسی

چپق
چپق

تصویربردار, کارگردان , نویسنده

1382