آزاده نیکبر

آزاده نیکبر

فیلم شناسی

گل و بلبل
گل و بلبل

انیماتور, انیماتورهای فریم‌های میانی

1393