مصطفی شیری

مصطفی شیری

فیلم شناسی

بن بست
بن بست

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1387

عکاسخانه
عکاسخانه

کارگردان

1388

ردیف
ردیف

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1398