امیر علی ویسی

امیر علی ویسی

فیلم شناسی

گل گیران
گل گیران

تصویربردار

1388

صدای باران
صدای باران

تصویربردار

1390

لافاو
لافاو

تصویربردار

1393